ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه: ۱۰:۰۰ / ۱۹:۰۰

پنجشنبه ها: ۱۰:۰۰ / ۱۴:۰۰

جمعه ها:بسته

آدرس دفتر مرکزی

کرمان :

خیابان هاشم نادری

ایمیل

phoenixfilm.ir@gmail.com

تلفن

۰۲۸۱ ۳۸۷ ۹۱۳ ۹۸+

۵۵۰۸ ۰۳۴ ۹۱۲ ۹۸+