واحد سيار مجموعه اي از امكانات تصويربرداري و ضبط سر صحنه است كه گاهی این مجموعه در يك خودرو ويژه جمع شده و براي ضبط رویدادهاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. مزيت عمده واحد سيار در اين است كه همزمان امكان استفاده از چندین دوربين براي ضبط برنامه وجود دارد.