كيفيت قابل مقايسه و انتخاب است

از آنجايي كه تجهيزات به كار گرفته شده به لحاظ كيفي با استانداردهاي رايج و روز مطابقت دارد كليه مشتريان، مديران و مسئولان روابط عمومي هاي دواير دولتي و خصوصي مي توانند با مشاهده نمونه كار و تجهيزات موجود از حق انتخاب خود استفاده كنند و مراسم و جشن ها، سمينارها و … را به نحو شايسته ضبط، تكثير و آرشيو نمايند و اطمينان داشته باشند حاصل كار ماندگار و قابل توجه باشند.